Jiu - Jitsu

pro Českou republiku pod B.F.A.K

 

 

Zkušební řád slouží k optimálnímu zvládnutí jednotlivých technik, k systematickému rozvoji fyzických a duševních schopností každého jednotlivce v sebeobraně.

Slouží k přizpůsobení se svým fyzickým a psychickým schopnostem a tím k optimální přípravě na případnou sebeobranou situaci.

Jiu-Jitsu je universální sebeobranou a stejně tak bojovník Jiu-Jitsu by měl býti bojovníkem universálním. A proto by měl bojovník Jiu-Jitsu využívat údery rukou, kopy nohou, úhyby těla, házení a páčení, boje ve stoji a na zemi k odražení jakéhokoliv útoku

za účelem ochránění zdraví a majetku.

Hanbo-Jitsu je sebeobrana s nejsnadněji sehnatelnou zbraní kterou je středně dlouhá tyč. Hanbo-Jitsu má sloužit k rychlému zvládnutí sebeobrany za pomoci středně dlouhé a krátké tyče. Stejně jako u Jiu-Jitsu by měl být bojovník Hanbo-Jitsu, bojovníkem universálním a stejně tak celý systém Hanbo-Jitsu. Proto se v Hanbo-Jitsu využívají k obraně páky, kryty údery a hody a to vše s holí.

Dále zkušební řád slouží k použití všech dostupných technik v boji a k průběžné kontrole pokroku v učení a výcviku sebeobrany

a k motivaci do další náročné cesty v bojovém umění na technické stupně v Jiu-Jitsu a Hanbo-Jitsu.

 

 

Průběh zkoušek na STV.

- Zkoušky se konají za přístupu veřejnosti.

- Zkouška začíná a končí slavnostním ceremoniálem (v jejímž závěru se úspěšným absolventům zkoušky předají certifikáty).

- V průběhu celé zkoušky se přísně dodržuje etiketa Dojo. (Tedy i v době kdy se zkušební komise odebere k poradě či má již

        cvičenec odzkoušeno a čeká na dozkoušení ostatních).

- Všichni zkoušející nastupují ke zkouškám v čistých bílých, černých či modrých oděvech (gi nebo dobok) s příslušným pásem

        (obi) v barvě nejvyššího dosaženého STV (stupeň technické vyspělosti) v kterémkoliv bojovém umění.

- Zkoušky samotné se pak provádějí na daném terénu (tatami, parkety, trávník).

- Zkoušky se provádí dle obsahu tohoto zkušebního řádu a to ve dvou částech. První část je kihon a druhou částí jsou techniky.

- Žáci ve skupině do 13ti let (13 let včetně) provádí celý kihon, ale z technik pouze ty, které jsou vyznačené v obsahu technické

        části tohoto zkušebního řádu.

- Zkušební komisař má právo vydat v průběhu zkoušky pokyny dle vlastního rozhodnutí směřující k optimálnímu přezkoušení

        cvičenců.

- Zkušební komisař může přizpůsobit požadavky zkušebního řádu věku, pohlaví a zdravotnímu stavu cvičenců.

 

 

Podmínky pro absolvování zkoušky  na STV v Jiu-Jitsu a Hanbo-Jitsu.

- Zúčastnit se zkoušky na STV může žák pouze se souhlasem vedoucího dané školy, který to stvrzuje podpisem do zkušebního

        protokolu. Bez tohoto podpisu nebude žák přezkoušen! Musí přiložit řádně vyplněný průkaz či Budopas s aktuální

        nepoškozenou fotografií pasového formátu.

        Průkaz nesmí být poškozen, přepisován ani jinak znehodnocen.

- Pro každou zkoušku na žákovské stupně (5. – 3. kyu) je nutno absolvovat min. 1 seminář.

- Pro každou zkoušku na vyšší žákovské stupně (2. – 1. kyu) je nutno absolvovat min. 2 semináře.

- Pro každou zkoušku na mistrovský stupeň 1.Dan je nutno absolvovat min. 3 semináře.

- Pro každou zkoušku na mistrovský stupeň 2.Dan je nutno absolvovat min. 4 semináře.

- Absolvování semináře se potvrzuje do průkazu nebo Budopasu.

- Pro každou zkoušku na technické stupně 2.kyu až Dan je nutné absolvovat pohovor se zkušebním komisařem o všeobecných

znalostech bojových umění a domácím oddíle, zvláště pak o daném stylu z kterého je žák přezkušován.

- Na STV 1a 2 Dan se žáci přihlašují u Renshiho Petra Hermanna prostřednictvím vedoucího své školy minimálně 6 měsíců před

        vyhlášeným termínem zkoušky.

- Povolení zúčastnit se zkoušek na STV Dan schvaluje po půlročním pozorování Renshi Petr Hermann.

        Povolení je vydáno minimálně 14 dní před datem zkoušky.

- Žáci, kteří nejsou organizování v žádné škole mohou absolvovat zkoušku na STV pouze po schválení licenčním zkušebním

        komisařem.

- Ke zkoušce jsou žáci povinni si zajistit potřebné atrapy zbraní : nože, pistole, dřevěné tyče a provaz. V případě zkoušky

        v Hanbo-Jitsu na STV 3.kyu až Dan i tyče ze srolovaných novin. Dále pak box lapu nebo box blok.

 

 

Čekací doba a minimální věk.

- Během čekací doby na jednotlivé technické stupně se předpokládá pravidelný trénink min. 2x týdně.

- Čekací doby pro udělení STV v JIU-JITSU a HANBO-JITSU jsou uvedeny v tabulce A.

- Výjimku v čekacích dobách má právo udělit pouze mistr dané školy po konzultaci se zkušebním licenčním komisařem.

- Držiteli mistrovského stupně z jiných bojových uměních může být po dohodě se zkušebním licenčním komisařem umožněno

        zkrácení čekacích dob u žákovských stupňů.

 

- Tabulka A.

  Barevné označení obi a čekací doba pro udělení STV v JIU-JITSU a HANBO-JITSU.

 

Technický stupeň

Barevné označení pásů (obi)

 Minimální čekací doba

5.kyu

žlutý

4 měsíce

4.kyu

oranžový

6 měsíce

3.kyu

zelený

6 měsíců

2.kyu

modrý

9 měsíců

1.kyu

hnědý

12 měsíců

1.Dan

černý, 1 zlatý proužek

12 měsíců

2.Dan

černý, 2 zlaté proužky

18 měsíců

3.Dan

černý, 3 zlaté proužky

24 měsíců

4.Dan

černý, 4 zlaté proužky

36 měsíců

5.Dan

černý, 5 zlatých proužků

48 měsíců

 

 

Podmínky pro udělení STV v Jiu-Jitsu a Hanbo-Jitsu.

- Pro udělení STV je základní podmínkou splnění všech požadavků zkušebního řádu pro daný technický stupeň.

- Zkoušky STV na 5.kyu až 2.Dan jsou prováděny licenčním zkušebním komisařem v ČR.

- Zkoušky STV 3.Dan a výše, včetně udělení trenérských a komisařských licencí se provádí

        výhradně u Hanshi Siegfrieda Loryho.

 

- Pro technický stupeň v sebeobranné části zkušebního řádu je možno tolerovat odchylky od požadovaného provedení technik :

                v  JIU-JITSU                                                                                             v  HANBO-JITSU

 

5.kyu – 3 větší a 3 drobné                                                                     5.kyu – 3 větší a 2 drobné

4.kyu – 3 větší a 2 drobné                                                                     4.kyu – 3 větší a 1 drobná

3.kyu – 3 větší a 1 drobná                                                                     3.kyu – 3 větší a 0 drobných

2.kyu – 2 větší a 2 drobné                                                                     2.kyu – 2 větší a 2 drobné

1.kyu – 2 větší a 1 drobná                                                                     1.kyu – 2 větší a 1 drobná

1.Dan – 1 větších a 2 drobné                                                                1.Dan – 1 větší a 2 drobné

2.Dan – 1 větších a 1 drobná                                                                2.Dan – 1 větší a 1 drobná

 

 

- Pro technický stupeň v kihonové části zkušebního řádu je možno tolerovat odchylky od požadovaného provedení technik :

                v  JIU-JITSU                                                                                             v  HANBO-JITSU

 

5.kyu – 3 větší a 3 drobné                                                                     5.kyu – 3 větší a 2 drobné

4.kyu – 3 větší a 2 drobné                                                                     4.kyu – 3 větší a 1 drobná

3.kyu – 3 větší a 1 drobná                                                                     3.kyu – 3 větší a 0 drobných

2.kyu – 2 větší a 2 drobné                                                                     2.kyu – 2 větší a 2 drobné

1.kyu – 2 větší a 1 drobná                                                                     1.kyu – 2 větší a 1 drobná

1.Dan – 1 větších a 2 drobné                                                                1.Dan – 1 větší a 2 drobné

2.Dan – 1 větších a 1 drobná                                                                2.Dan – 1 větší a 1 drobná

 

 

Označení technických stupňů.

- Po úspěšném absolvování zkoušky získává cvičenec certifikát pro daný technický stupeň a právo nosit pás (obi), který

barevným označením odpovídá udělenému technickému stupni.

- Zlatý (stříbrný nebo červený) proužek na obi mistrovských stupňů je 1 cm široký, umístěný příčně 5 cm od okraje konce

        pásku (měl by být umístěn pod výšivkou jména stylu).

- Další zlaté (stříbrné nebo červené) proužky se umisťují nad sebou ve vzdálenosti 1 cm.

- Barevné označení obi jednotlivých stupňů je uvedeno v tabulce A.

 

 

Povinnosti pořadatele zkoušek

- Zajistit si zkušebního komisaře a po dohodě s ním vyhlásit termín, místo a čas zkoušek.

- Zajistit vhodný prostor včetně úhrady pronájmu. Nehradí se z poplatku na zkoušku !

- Zkontrolovat vyplnění zkušebních protokolů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, jméno školy, technický stupeň,

na který bude žák přezkoušen a schválení podpisem vedoucího školy.

 

 

- Musí vybrat průkazy a Budopasy a zkontrolovat jejich řádné vyplnění, provést kontrolu čekacích lhůt od předešlé zkoušky

a kontrolu absolvování předepsaného počtu seminářů. Vybrané průkazy předloží spolu s vyplněným podepsaným

zkušebním protokolem zkušebnímu komisaři.

- Vybrat podepsané fotografie na průkazy u žáků kteří prozatím nemají průkaz nebo budopas.

- Vybrat od žáků poplatky na zkoušku, popř. za seminář.

- Uhradit zkušebnímu komisaři cestovní náklady, tyto náklady se nehradí z poplatku na zkoušku!

- Zkontrolovat zda mají žáci všechny pomůcky pro provedení zkoušky na STV (atrapy zbraní, box lapu atd.)

- V případě pořádání zkoušek pro více škol, provádí kontrolu vedoucí jednotlivých škol, jejichž žáci jsou ke zkoušce přihlášeni.

 

 

Kihon techniky pro zkoušku Jiu-Jitsu pod B.F.A.K. v České republice

 

Poznámka :

Zkušební komisař může zkoušeného vždy přezkoušet z předchozích stupňů technické vyspělosti.

Při všech technikách úderových, kopových krytových atd., provádějící se na box lapu, nebo box blok

se vždy po provedení techniky provádí stažení zpět do kamae!

 

 

5.KYU    Gokyu     (žlutý pás – kiiro obi)

 

Údery, kryty, kopy a postoje :

- v hačiči-dači čoku-cuki (čudan) 10x poslední kiai

- v hačiči-dači sanbon-cuki (džodan, čudan) 10x poslední kiai

- vpřed v šiko-dači joko-empi-uči (čudan) + přestavení přední nohy do zenkucu-dači s uči-uke 4x poslední s kiai

- vpřed v zenkucu-dači mae-geri (čudan) 4x poslední s kia

 

Techniky na lapu :

- v kamae kin-geri (čudan), na box lapu s kiai 4x

- v kamae jokomen-uraken-uči (džodan), na box lapu s kiai 4x

- v kamae kakato-geri na (čudan), na box lapu s kiai 4x

 

Gohon-kumite:

- útok : vpřed v zenkucu-dači oi-cuki (čudan),  obrana : vzad v zenkucu-dači soto-uke + gjaku-cuki, poslední s kiai 5x

- útok : vpřed v zenkucu-dači oi-cuki (džodan),  obrana : vzad v zenkucu-dači age-uke, při poslední technice protiútok

        gjaku-mawaši-empi-uči (s přísunem nebo protažením zenkucu-dači vpřed) s kiai 5x

 

 

4.KYU    Shikyu     (oranžový pás – daidaiiro obi)

 

Údery, kryty, kopy a postoje :

- vpřed v kamae age-empi-uči (džodan) + protažení postoje vpřed do zenkucu-dači (přední nohou) s otoši-empi-uči

        (čudan) 4x, poslední s kiai

- vzad v kokucu-dači šuto-uke + překrok vpřed do zenkucu-dači s šomen-uraken-uči (bez změny strany), 4x, poslední kiai

- vpřed v šiko-dači joko-geri-kekomi nebo joko-geri-keage (čudan) 4x, poslední s kiai

 

Techniky na lapu :

- v kamae jokomen-šuto-uči (džodan) na box lapu, s kiai 4x

- v kamae low-kick (gedan) na box blok, s kiai 4x

- v kamae mae-hiza-geri (čudan) na box blok, s kiai 4x, (zkoušený si může při kopu přichytit lapu rukama)

- v kamae mawaši-hiza-geri (čudan) na box blok, s kiai 4x, (zkoušený může při kopu přichytit lapu rukama)

 

Gohon-kumite:

- útok : v zenkucu-dači oi-cuki (džodan),  obrana : v zenkucu-dači džudži-uke (džodan) + otoši-šuto-uči s kiai 5x poslední s kiai

- útok v zenkucu-dači oi-cuki (čudan),  obrana : v zenkucu-dači nagaši-uke + protiútok gjaku-cuki, 5x, poslední s kiai

 

 

3.KYU      Sankyu    (zelený pás – midori obi)

 

Údery, kryty, kopy a postoje :

- vpřed v kamae uširo-geri (i s rotací těla) (čudan) 4x, poslední s kiai

- vpřed v kamae mae-tobi-geri (džodan) 4x, poslední s kiai

 

Techniky na lapu :

- v kamae mikacuki-geri (čudan) na box lapu, s kiai 4x

- v kamae mawaši-cuki (džodan) na box lapu, s kiai 4x

- v kamae ura-cuki (čudan, džodan) na box lapu, s kiai 4x

 

Gohon-kumite:

- útok v zenkucu-dači oi-cuki čudan,  obrana : v kamae kakiwake-uke + protiútok ura-cuki, 4x, poslední s kiai

- útok v zenkucu-dači oi-cuki čudan,  obrana : v kamae osae-uke + protiútok mawaši-cuki, 4x, poslední s kiai

- útok v kamae mae-geri čudan,  obrana : v kamae sukuj-uke + protiútok hajto-uči nebo mawaši-cuki, 4x, poslední s kiai

 

 

2.KYU    Nikyu     (modrý pás – aoiro obi)

 

Údery, kryty, kopy a postoje :

- vpřed v zenkucu-dači mae-geri na čudan (došlápnout nohou zpět) + s došlapem gjaku-cuki (čudan) + geram-barai s krokem

        vpřed do zenkucu-dači

- vpřed v kamae mawaši-geri (čudan) (úderová plocha koši), 4x, poslední s kiai

- vzad v zenkucu-dači mae-aši-geri (čudan) 4x, poslední s kiai

 

Techniky na lapu :

- vpřed v kamae joko-geri (čudan) 4x na každou stranu, poslední s kiai

- vpřed kizami-cuki (džodan) výpad z kamae do zenkucu-dači, 4x na box lapu, poslední s kiai

 

Ippon-kumite:

- útok : v zenkucu-dači oi-cuki (čudan),  obrana : v kamae kakivake-uke + haito-uči + joko-empi-uči + joko-geri, 4x, s kiai

 

 

 

1.KYU    Ikyu        (hnědý pás – kuriiro obi)

 

Údery, kryty, kopy a postoje :

- výpad vpřed z kamae do zenkucu-dači s kizami-cuki (džodan) + gjaku-tate-cuki (čudan) stažení zpět do kamae a (změna

        postoje) překrok vpřed do kamae 4x poslední s kiai

- vzad v kokucu-dači šuto-uke + překrok vpřed (přední nohou, bez změny strany) do zenkucu-dači s gjaku-gamen-šuto-uči

        4x poslední s kiai

- vpřed v kamae ura-mawaši-geri (džodan) 4x poslední s kiai

- vpřed v kamae mae-geri (džodan) + (tou samou nohou, nohu může položit na zem) mawaši-geri (čudan) 4x poslední s kiai

 

Techniky na lapu :

- v kamae ura-mikacuki-geri (čudan) na box lapu 4x, poslední s kiai

- v kamae vpřed joko-tobi-geri (čudan) na box lapu 4x s kiai

 

 

 

Dan      černý pás – kuroi obi

 

1.DAN    I-Dan     kuroi obi + 1 zlatý (stříbrný nebo červený) proužek

 

Údery, kryty, kopy a postoje :

- vpřed v zenkucu-dači gamen-šuto-uči + gjaku-cuki (čudan) + překrok do šiko-dači (přední nohou, bez změny strany)

        s joko-empi-uči (čudan) 4x poslední s kiai

- vzad v zenkucu-dači gedan-barai + gjaku-uči-uke + oi-cuki (džodan) 4x poslední s kiai

- vpřed v kamae mae-geri (džodan) + (tou samou nohou, nohu může položit na zem) ura-mawaši-geri (čudan) 4x

 

Techniky na lapu :

- vpřed v kamae uširo-jokomen-uraken-uči (džodan) na lapu, s kiai 4x

- vpřed v kamae uširo-ura-mawaši-geri nebo uširo-ura-mikacuki-geri (džodan) na box lapu, s kiai 4x

 

 

 

2.DAN    Ni-Dan   kuroi obi + 2 zlaté (stříbrné nebo červené) proužky

 

Údery, kryty, kopy a postoje :

- vzad v kokucu-dači age-uke + překrok do zenkucu-dači (přední nohou, bez změny strany) s gjaku-cuki (čudan) + mae-geri

        (čudan) došlápnout zpět do kokucu-dači s uči-uke s kiai 4x

- vpřed v zenkucu-dači age-uke + gjaku-soto-uke + oi-cuki, 4x poslední s kiai

 

Techniky na lapu :

- rychlý sled techniky : mae-geri, mawaši-geri, ura-mawaši-geri, uširo-geri (mohou být zařazeny i jiné kopy) na box blok

- mikacuki-geri nebo mawaši-geri (plynule spojené) s uširo-ura-mawaši-geri nebo uširo-ura-mika-cuki-geri (džodan)

        druhou nohou na box lapu, s kiai

 

 

Kihon techniky pro zkoušku Hanbo-Jitsu pod B.F.A.K. v České republice

 

 

 

Techniky – úderů :

 

Údery se mohou provádět jak na lapu nebo box blok (kde se provádí s kontaktem), tak bez kontaktu na partnerovi. Zkušební komisař zadá dle vlastního výběru  techniky, které se mají přezkoušet i s kontaktem.

 

 

Techniky na 5. až 4.kyu

 

        (techniky úderu jedním koncem tyče se zkouší na obě strany to znamená levou i pravou rukou)

 1) – obloukový úder pravou rukou vycházející od levé strany krku, na pravá žebra útočníka

(úder podobný technice tetsui-uči čudan)

 2) – obloukový úder pravou rukou vycházející od levé strany krku, na pravou stranu hlavy útočníka

(úder podobný technice tetsui-uči džodan)

 3) – obloukový úder pravou rukou vycházející od pravé strany hlavy vrchem na hlavu útočníka

(úder podobný technice otoši-tetsui-uči džodan)

 4) – obloukový úder pravou rukou vycházející od pravé strany krku, na levou stranu hlavy útočníka

(úder podobný technice gamen-šuto-uči na džodan)

 5) – obloukový úder pravou rukou vycházející od pravé strany krku, na levá žebra útočníka

(úder podobný technice gamen-šuto-uči na čudan)

 6) – obloukový úder pravou rukou vycházející od pravé strany krku, na levé (stehno) koleno útočníka

(úder podobný technice gamen-šuto-uči na gedan)

 7) – obloukový úder zespodu do rozkroku útočníka, úder vycházející z hikite

                (tyč držena oběma rukama za konce tyče)

 8) – přímý úder vycházející od hrudníku na hlavu (nebo hrudník) útočníka

tzv. crosscheck - tyč držena vodorovně, úder se vede prostřední částí tyče

 9) – přímé bodnutí jedním koncem tyče, vycházející od pasu na džodan, čudan nebo gedan

 

 

Techniky na 3. až 2.kyu

 

        (úder vedený krátkým koncem tyče na malíkové hraně ruky, údery se provádějí stejně jako s javarou, tyč je držena jen

        v jedné ruce)

10) – obloukový úder pravou rukou vycházející od levé strany ramene, na pravá žebra útočníka

(úder podobný technice tetsui-uči čudan)

11) – obloukový úder vycházející od levé strany ramene, na pravou stranu hlavy útočníka

(úder podobný technice tetsui-uči džodan)

12) – obloukový úder vycházející od pravé strany ramene, na levou stranu hlavy útočníka

(úder podobný technice gamen-šuto-uči na džodan)

 

        (úder vedený krátkým koncem tyče na palcové hraně ruky, údery se provádějí stejně jako s javarou, tyč je držena jen

        v jedné ruce)

13) – přímý úder vycházející z kamae, vedený přímo do hrudníku (ramene atd.) útočníka

                (úder podobný mawaši-cuki vedeným směrem z vrchu dolů)

14) – bodnutí vedené od pasu, spodem pod bradu útočníka

                (úder podobný ura-cuki)

15) – úder vedený z pravého boku, na levou část hlavy, ramene, žeber útočníka

(úder podobný technice mawaši-cuki)

 

        (úder vedený koncem tyče na malíkové hraně ruky, tyč je držena oběma rukama u konců tyče)

16) – úder vedený tak, že pravá ruka vyráží směrem k levé straně hlavy (žeber, kolene) útočníka

(úder se vede podobně jako mawaši-cuki) a zároveň levá ruka se stahuje k pasu do hikite

 

 

Techniky na 1.kyu

 

        (tyč držena oběma rukama za konce tyče)

17) – úder vedený tak, že pravá ruka vyráží směrem těsně nad levé rameno útočníka a poté prudce spadne

                shora a z boku na útočníkovu klíční kost (úder se vede podobně jako mawaši-cuki, s tím rozdílem, že se úder vede

nejen z boku, ale také shora dolů) a zároveň se levá ruka stahuje k pasu do hikite

 

 

Techniky na 1. a 2.Dan

        (úder vedený krátkým koncem tyče na malíkové hraně ruky, údery se provádějí stejně jako s javarou)

19) - obloukový úder vycházející od pravé strany hlavy vrchem na klíční kost útočníka (úder podobný

technice otoši-tetsui-uči džodan), s tím rozdílem, že po zabodnutí se malíková část pěsti stahuje

zpět (čímž se klíční kost vylamuje ven)

 

        (úder vedený krátkým koncem tyče na palcové hraně ruky, údery se provádějí stejně jako s javarou)

20) – obloukový úder vedený z pravé strany z hikite spodním stoupavým obloukem na pravou stranu

útočníkovy hlavy, v bodě dopadu je dlaň otočená směrem vzhůru

 

Poznámka : Přezkoušení z předchozích stupňů technické vyspělosti (5 až 1.kyu)

 

 

 

 

Techniky – krytů :

 

Kryty se provádějí stínově (bez kontaktně jako v kata). Zkušební komisař zadá dle vlastního výběru které z technik se mají přezkoušet i s kontaktem (například proti uderu tyči, nebo kopu).

 

 

Techniky na 5. až 4.kyu

        (tyč držena oběma rukama u konců tyče)

 

1) – přímý kryt vycházející vodorovně od pasu k hlavě útočníka, kde blokuje. (Kryt je podobný

úderu tzv. krosček, kdy je tyč držena vodorovně) Kontakt se vede prostřední částí tyče

2) – přímý kryt vycházející vodorovně od pasu ke stehnům útočníka, kde blokuje. (Kryt je podobný

úderu tzv. krosček, kdy je tyč držena vodorovně) Kontakt se vede prostřední částí tyče

3) – přímý kryt vycházející od pasu vpřed do svislé polohy, kde blokuje buď středem tyče nebo její horní

částí. Kryt se používá převážní proti obloukovým úderům a kopům.

 

Techniky na 3. kyu až Dan

        (tyč držena jednou rukou)

5) – age-uke

6) – nagaši-uke

7) – kake-uke

8) – gadan-barai

 

Poznámka : Přezkoušení z předchozích stupňů technické vyspělosti (5 a 4.kyu)

 

Zkušební řád JIU-JITSU – B. F. A. K . v ČR

Způsob útoku

Technické stupně

 

5.kyu

4.kyu

3.kyu

2.kyu

1.kyu

1.Dan

2.Dan

3.Dan

4.Dan

5.Dan

 1. Úchop za zápěstí

1

2

3

4

5

10

10

15

20

25

*2. Škrcení

1

2

3

4

5

10

15

20

25

30

*3. Obejmutí těla přes ruce

1

2

3

4

5

7

8

12

15

20

*4. Úchop za vlasy

1

2

3

4

5

7

8

12

15

20

*5. Kravata

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

*6. Dvojitý nelson

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

 7. Odvodová technika

4

6

8

10

12

12

13

14

15

15

 8. Judo zajištění

1

2

3

4

5

5

6

7

8

8

*9. Přehoz nebo poraz

1

2

3

4

5

10

13

15

20

25

10. O leží, Ú klečí

1

2

3

4

5

6

7

9

12

15

11. Ú kope do ležícího O

1

2

3

4

5

5

6

7

7

7

12. Úchop za oděv

1

2

3

4

5

8

10

15

20

25

*13. Obejmutí těla pod rukama

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

*14. Útok rukou – cuki

1

2

3

4

5

8

9

10

12

15

*15. Kop nohou

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

*16. Útok holí

1

2

3

4

5

7

8

9

12

15

*17. Škrcení provazem, řetězem

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

*18. Útok nožem

1

2

3

4

5

7

8

9

12

15

*19. Ohrožování pistolí

1

2

3

4

5

7

8

9

12

15

 20.Technika proti technice

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

 21.Fixační technika Jiu-Jitsu

1

2

3

4

5

10

13

15

20

25

*22. Útok 2 – 4 útočníků (oyó-kumite)

-

-

-

2

3

2

3

3

3

3

 23. Techniky Hanbo-Jitsu

-

-

3

5

5

10

10

15

20

25

 24. Akupresurní body

-

-

5

5

5

10

10

15

20

25

 25. Útok škrcením

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

*Ukemi-vaza

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Karate kata

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

*Doklad o praxi

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

*Teorie o budo sportech

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+